Untitled Document

KNJIGE MIRAT-I MEDINE

Hadisi šerif kaže, “Meni je postalo vadžib da budem šefa’atdžija onima koji posjete moj grob.” Ovaj hadisi šerif nam prenose Ibni Huzejme, Bezzar, Ali Darekutni [preselio na ahiret 385./995.] i Sulejman Taberani [preselio na ahiret 360./971.], rahime-humullah. U jednom drugom hadisi šerifu, koji nam prenosi hazreti Bezzar, se kaže, “Moj šefa’at je postao halal onima koji posjete moj grob (kabur).” Hadisi šerif u časnoj Muslimovoj zbirci, i Ebu-Bekr-bin-Mekkarijevoj rahime-hullahu teala knjizi Mu’džeme, kaže, “Ako me neko posjeti, samo da bi me posjetio, i bez ikakve druge namjere, on na danu kijameta zaslužuje moj šefa’at (tj. da se ja zauzmem za njega).” Ovaj hadisi šerif predskazuje da će Resulullah sallallahu alejhi ve sellem činiti šefa’at onima koji dođu u Medinu munevveru da ga posjete.

Hadisi šerif koji nam Ebiddunja prenosi od Abdullaha bin Abbasa, radijallahu teala anhuma, kaže, “Ako neko posjeti grob svoga prijatelja i nazove mu selam mrtvi ga prepozna i odgovori mu. Ako on nazove selam muslimanu kojeg on nije poznavao mrtvac će se obradovati i odgovoriti mu.” Što se tiče pitanja kako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem istovremeno svakom odgovara na salat i selam, odgovor na njega je da je to slično suncu koje istovremeno obasijava na hiljade gradova. Kako se vidi, hazreti Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zna kada mu neko nazove selam i on odgovara na njega. Ima li za muslimana veće časti i sreće od ove? Ibrahim bin Bišar rahmetullahi alejh je rekao, “Ja sam poslije mog hadža otišao u Medinu da posjetim kabr-i se’adet (grob sreće, tj. Poslanikov alejhisselam grob). Ja sam pred hudžrom (Hudžre-i-seadetom tj. sobom u kojoj je Resulullahov alejhisselam grob) nazvao selam i čuo odgovor, ‘Ve alejkumusselam.’”

Pjesnik Nabi je rekao:

Čuvaj se neskromnosti! Ovdje je mahbub-i Huda (Allahov dželle-šanuhu miljenik)!

Ovo je mjesto gdje je uperen nazar-i ilahi (Božiji pogled), ovo je mekam-i Mustafa (Mustafin visoki stepen)!

Nabi uđi u ovu dergu samo ako si odlučio da se pristojno ponašaš

Tamo gdje meleci kruže i gdje se Poslanici uvijek ljube!