Untitled Document

GUSUL

Da bi bio ispravan namaz neophodno je imati ispravan abdest i gusul. Svakoj ženi i muškarcu koji su džunub, te ženi koja je izašla iz hajza i nifasa je dužnost obaviti gusul, ukoliko je ostalo namaskog vremena toliko da se može u potpunosti obaviti namaz. Džunubom se postaje džimaom i ihtilamom.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko uzme gusul ima za to nagradu koliko je dlaka na njemu (dakle mnogo).Toliko mu grijeha biva oprošteno. Povisuje mu se stepen u Džennetu. Nagrada koja mu se daje za gusul je bolja od svega štoje na zemlji. Allah kaže melekima: “Pogledajte ovog mog roba. Ustaje noću i uzima gusul da bi udovoljio Mojoj zapovijedi. Budite svjedoci da sam ovom robu oprostio grijehe”.

U drugom hadisu se kaže:  “Kada se uprljate požurite da uzmete gusul. Zaista Kiramen katibini izbjegavaju osobe kojehodaju kao džunupi.” 

Imam-i Gazali kaže: “Jednom mi je došla osoba u snu i kaže mi: “Jedno vrijeme sam bio džunup. Sada su mi obukli košulju od vatre. Još uvjek sam u vatri”. U hadisu se takođe kaže da milost i meleki ne ulaze u kuće u kojima su slike, psi i džunup osobe.

Svako ko provede namasko vrijeme, a džunup je, iskusit će žestoku kaznu za to. Ako nije moguće okupati se vodom, potrebno je uzeti tejemmum. Džunup osobe ne mogu raditi slijedeće stvari:

1- Ne mogu obavljati namaz,

2- Ne mogu dirati Kur'an niti njegove ajete,

3- Ne mogu činiti tavaf oko Kabe,

4- Ne mogu ulaziti u džamiju.

VJERSKİ REFORMATORİ

 

Muhammed Abduh je bio šef masonske filijale u Kairu.  Nažalost, njegove otrovne ideje su se u skorije vrijeme uvukle i na Univerzitet Al-Azhar (Džami’ul-ezher medresu), pa su se u Egiptu pojavili vjerski reformatori kao što su Rešid Riza;  Mustafa Meragi rektor Azhar medrese;  kairski muftija Abdulmedžid Selim; Mahmud Šeltut;  Tentavi (Tantavi) Dževheri;  Abdurrazik paša;  Zeki Mubarek;  Ferid Vedždi;  Abbas Akkad;  Ahmed Emin;  doktor Taha Husejn paša;  Kasim Emin;  Hassan Benna.  Još više na žalost je to što njih, i njihovog učiteljaAbduha, danas smatraju modernim alimima islama.  Oni prevode njihove knjige na mnoge jezike.  Oni su prouzrokovali da mnogi neuki vjerski ljudi i omladina islama skrenu sa pravoga puta.

Veliki alim islama i mudžeddid četrnaestog stoljeća, sejjid Abdulhakim efendi rahmetullahi alejh, je rekao, “Kairski muftija Abduh nije bio u stanju da shvatiti veličinu alima islama.  On je sebe prodao neprijateljima islama i u najmanju ruku postao franmason i jedan od svirepih kafira koji iznutra razaraju i uništavaju islam.”

Oni koji su se, kao Abduh, skotrljali u kufr ili bid’at ili krivovjerstvo su se uvijek međusobno nadmetali ko će bolje prevariti njihove sljedbenike, mlađi vjerski kadar.  Oni su prednjačili u nanošenju katastrofa i propasti koje je hadisišerif, “Mom ummetu će doći propast (felaket) preko fair (krivovjerne) vjerskih ljudi” unaprijed najavio.