Untitled Document

NAŠ PEJGAMBER MUHAMMED “sallallahu alejhi ve sellem” (2)

Još dok je bio dijete otišao je dva puta sa trgovačkom karavanom do Šama i vratili su se preko Basre. Osim toga nigdje nije putovao. Bio je ummijj. Dakle nije nikada išao u školu niti je kod bilo koga slušao časove. Unatoč tome sve je znao. Dakle o čemu god je razmišljao, šta god je htio saznati, Allah dželle šanuhu bi ga o tome obavještavao. Melek Džibril bi mu dolazio i poučavao ga svemu. Njegovo mubarek srce je sijalo svjetlost poput sunca. Svjetlost znanja i spoznaje koju je on činio, rasprostirala se na sve strane poput radio signala. I sada se širi iz njegovog kabura. Kao što je potreban radio prijemnik da bi se pokupili radio signali tako je potrebno i šisto srce koje mu vjeruje, voli ga i slijedi njegov put, da bi se pokupila njegova svjetlost. Čovjek sa ovakvim srcem uzima ovu svjetlost i onda je šalje drugima. Ti velikani među ljudima zovu se evlije. Ko poznaje nekog evliju, voli ga i vjeruje mu, sjedi pred njim sa dubokim poštovanjem ili ako o njemu u daljini razmišlja sa ljubavlju i poštovanjem, srce takve osobe počinje primati nur i počinje se prečišćavati. Kao što je Allah dželle šanuhu sunce učinio faktorom koji pospješuje naš fizički razvoj i sazrijevanje, tako je nur iz srca Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem učinio razlogom sazrijevanja i rastom stepena našeg srca i duše. Kao što materije koje hrane čovjekove ćelije dolaze preko sunčeve energije, tako su i sohbeti i razgovori sa evlijama te čitanje njihovih napisa posredstvo primanja nura koji dolazi izResulullahovog sallallahu alejhi ve sellem srca.

Uzvišeni Allah je preko meleka Džibrila Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem dostavio Kur'an. Ljudima je propisao stvari koje su im od koristi i na ovom i na budućem svijetu. Štetne stvari je zabranio. Skup ovih propisa i zabrana se nazivaju “Islam”“Islamijjet” ili“Ahkam-i ilahijje”.

Svaka riječ Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je istinita, vrijedna i korisna. Osoba koja tako vjeruje je “mu'min” ili“musliman”. Onaj ko ne prihvata nešto od riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zove se “Kafir”. Allah voli mu'mine i njih neće zauvijek ostaviti u džehennemu. Postoji mogužnost da ga neće nikako uvoditi u džehennem ili iako ga uvede zbog neposlušnosti kasnije će ga izbaviti iz njega. Ko je kafir ne može ući u džennet. Biće bačen u džehennem i tamo će vječno ostati. Vjerovati u Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i voljeti ga vrhunac je svih zadovoljstava i sreća. Ne vjerovati da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik je vrhunac nesreća, patnji i svih zala.

Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je od svih poslanika najviše posjedovao ilma, irfana, fehma, jekina, akla, ševkata, sabura, hamijjeta, sadakata, emaneta, šedža'ata, hejbeta, belagata, fesahata, fetaneta, melaheta, vera'a, iffeta, kerema, insafa, hajasa, zuhda i takvaluka. Opraštao je nepravde i prijatelja i neprijatelja. Nikada se nije nekome svetio. Kada su mu na uhudu sabljom raskrvarili njegovo mubarek lice i slomili zube, učinio je dovu Allahu dželle šanuhu:  “Gospodaru, oprosti im, pređi preko njihovog neznanja.”

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je imao mnogo lijepih osobina. Svaki musliman treba da ih nauči i da u skladu sa njima vodi svoj život. Tako će se spasiti od nedaća i na ovom svijetu i na ahiretu i dostići će šefaat najboljeg na oba svijeta sallallahu alejhi ve sellem jer se u hadisu kaže: “Prihvatite ahlak od Allaha dželle šanuhu”.