Untitled Document

VJEROVATI U SUDNI DAN (6)

Tamo će biti i vrelo Kevser koje je rezervisano za našeg Pejgambera Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem. Ono je toliko veliko da treba, da bi preko njega prešli, putovati mjesec dana. Njegova voda je bjelja od mlijeka. Njegov miris je ljepši od miska. Oko njega ima više čaša za pijenje od zvijezda na nebu. Ko se jednom napije njegove vode neće nikad više ožedniti pa čak da je i u Džehennemu.

Šefa’at (zauzimanje, posredovanje) je istina (hakk). Poslanici, Evlije, salih (dobri) muslimani, i meleci, će sa Allahovom dželle-šanuhu dozvolom (izunom) posredovati (tj. šefa’at činiti) za oprost malih i velikih grijeha onih muslimana koji su umrli bez tevbe i njihov šefa’at će biti uslišan (kabul). [Našje Poslanik sallallahu teala alejhi ve sellem je rekao, “Ja ću činiti šefa’at za one iz mog ummeta koji imaju velike grijehe.”] Na Mahšeru će biti pet vrsta šefa’ata:

Prvo, griješnici će, umorni od gužve i dugog čekanja na mahšeru Kijametskog dana, kukati i moliti da suđenje što prije počne. Za ovo će biti šefa’at.

Drugo, biće šefa’at za ispitivanje, da ono bude lako i brzo.

Treće, biće šefa’at za grešne muslimane da ne padnu sa Sirata u Džehennem i da budu spašeni od Džehennemske kazne.

Četvrto, biće šefa’at za pravovjerne (mu’mine) koji imaju puno grijeha da izađu iz Džehennema.

Peto, biće šefa’at za unapređenje muslimana na veći džennetski nivo ili stepen (deredžu). Iako će tamo biti bezbrojni ni’meti (blagodati) i vječni ostanak, tamo ima osam nivoa ili stepeni (deredža). Deredža (stepen) i makam (stanje, položaj) svake osobe će biti prema visini imana i djela te osobe.

Džennet i Džehennem već sad postoje. Džennet je iznad sedam nebesa. Džehennem je ispod svega. Ima osam Dženneta i sedam Džehennema. Džennet je veći od Zemlje, Sunca, i neba. Džehennem je puno veći od Sunca.