1. Въпрос: Защо календарите (таквимите) и Рамазанските Имсакии са различни, защо не са еднакви?

ОТГОВОР:

Времената за намаз (молитва) бяха едни и същи във всички календари преди 1983 г. Само че, през 1983 г. времената за намаз и орудж (говеене) бяха променени. Който и календар да се погледне, този от 1982 г. или календарите от по-ранни години, всички те дават правилно намазовите времена и Имсак (зората), но за първи път правилата и методите на изчисленията, отнасящи се за правилните времена бяха променени през 1983 година.

Причините за разликите в календарите са две:

Първа:

Периода Темкин, който непременно трябва да се включва в изчисленията на времената поради научни и астрономически причини, е бил напълно отстранен или понижен във времената за някои намази (молитви).

Втора:

При изчисляване на времето Имсак, надморската височина на слънцето под хоризонта, се намалява от -19 на -18 градуса.

Надморска височина на Слънцето във времето Имсак.

До и включително 1982 година, никой не е променял времето Темкин и надморската височина на слънцето зад хоризонта. Всички учени, евлии, Шейх-ул Ислям, мюфтии, всички мюслимани векове на наред са кланяли намазите и са започвали оруджа в шериатските им времена. Дори и сега, всички мюслимани не трябва да отделят това общо съгласие (единодушие) на мюслиманите (Иджма-и Мюслимин).

В религиозните въпроси, трябва да се използват времената за намаз, които са одобрени от ислямски учени и ислямски специалисти в областта на астрономията.

За тези, одобрени времена се посочва в "Таквим-и Зия" от 1926 г.: "Този календар е внимателно проверен от Висшата комисия по въпросите на вероизповеданията и се публикува с ратификация на Управлението по религиозните дела."

Трябва да се следват времената за орудж и намаз в правилните календари (таквими) изготвени в съответствие с календара "Илмиййе сал намеси" (Академичен календар), който е издаден през 1334г. по хиджра (1916г.) от "Мешихат-и Ислямийе" – най-висшият орган на ислямските учени в Османската империя и методите записани в книгата "Тюркийе'йе Махсус Евкат-и Шер'иййе", публикувана през 1958г. под номер 14, от обсерваторията Кандили на Истанбулския университет.

С векове наред до и включително 1982 годината всички Ислямски учени са приели надморската височина на Слънцето при Феджр (Зората) като -19 градуса, с което се отхвърлят всякакви други стойности като неправилни. Но
някои календари от 1983 г. започнаха да използват времето за Феджр (Зората) не както ислямските учени и ислямските експерти по астрономия единодушно са приели, че когато белотата наречена Феджр-и Садък се вижда в една точка на източния видим хоризонт, надморската височина на Слънцето е -19 градуса, а приеха времето, когато белотата се разпространява над хоризонта и надморската височина на Слънцето е -18 градуса, така както казват европейците. В резултат на това, като се взема ъгъла на надморска височината на слънцето под хоризонта -18 градуса и премахване напълно периода на Темкин, се появи разлика (в страни, които са разположени между паралелите 36-42 градуса като Турция) около 15-20 минути във времената на Имсак. Мюслиманите, които започват оруджа (постите) според тези календари, продължават да се хранят 15-20 минути след изтичане на сроковете на Имсак, предписани от ислямските учени, така техния оруч се нарушава (става фасид). Тъй като следвайки тези грешни времена оруджа им е фасид (нарушен), те трябва да го направят каза (извършат отново).

Ахмет Зия бей, един от големите Ислямски астрономи, в книгата си "Руб -и даира" казва: "Европейците изчисляват началото на Феджр-и садък, когато белотата напълно се разпространява върху хоризонта. Поради тази причина те вземат надморската височина на слънцето като -18 градуса. Но ние изчисляваме момента, когато белотата за първи път се появява на хоризонта. Поради тази причина, ние пресмятаме надморската височина на слънцето -19 градуса. Защото Ислямските учени съобщават, че началото на Имсак не е, когато белотата се разпространява около хоризонта, а тогава когато за първи път се появява на видимия хоризонт."

С други думи, когато слънцето се приближи на 19 градуса до видимият хоризонт, времето Имсак започва. Такава е фетвата на учените. Немуджтехидите нямат правото да променят тази фетва. Поклоненията (ибадетите), които не са извършени в съответствие с фетвата, не са сахих (валидни).

В продължение на векове Ислямските учени са единодушни, че във времето Имсак височината на Слънцето е -19 градуса под хоризонта и всички други стойности са неверни. Според европейците, Феджр (зората) е момента на разпространението на белотата над хоризонта и това се случва когато надморската височина на Слънцето е -18 градуса. По въпросите на религията, мюслиманите трябва да следват ислямските учени, а не християни или безмезхебни (ехли бидат).

В календарите и уебсайтове, които публикуват грешни времена, при изчисленията на времето Имсак, не променят само времето Темкин, но и ъгъла на слънцето зад хоризонта от -19 градуса на -18 градуса, както е обяснено по-горе, без никакви доказателства.

Всъщност, това информира и потвърждава документа, издаден от Обсерватория Кандили на Босфорския университет (Boğaziçi Üniversitesi), №1354 от 08.07.1992г., в който се казва, че за да се определят времената за Имсак и Иша (Ятсия) намаз, са били използвани позициите на Слънцето зад хоризонта приложени още преди 1400 години, и те са -17 градуса за Иша

(Нощен) намаз и -19 градуса за Имсак (Феджр). В него за периода Темкин се казва: "Според направените изчисления, размера на Темкин се променя от 8 до 10 минути според определено местоположение и различните дати на годината. Поради тази причина, се превърна в традиция да приемаме Темкина като цяло 10 минути, както и че трябва да се изважда от времената за намаз (молитви) преди обяд и да се добавя към времената за намаз след обяд."

В първите и последните страници на джобния календар "Таквим-и Зия" от 1926 г. (1344г. по хиджра), е записано: "Този календар е внимателно проверен от Висшата комисия по въпросите на вероизповеданията и се публикува с ратификация на Управлението по религиозните дела." В религиозните въпроси, трябва да се използват времената за намаз, които са одобрени от ислямски учени и ислямски специалисти в областта на астрономията. Елмалълъ Хамди Язър дава подробности по този въпрос в двадесет и втори брой на списанието "Себил-юр-решад".

2. Въпрос: Знаем, че за да бъдат приети ибадетите (поклоненията), те трябва да се извършват в предписаните им времена. Как трябва да се действа с различните календари и Рамазански Имсакии?

ОТГОВОР:

Ние непременно трябва да изпълняваме нашите намази (молитви) и орудж в правилните времена. Защото намазите, извършени преди техните категорични времена са недействителни (не са сахих) и това действие е голям грях. Всъщност, Ибни Нуджейм Зейн-ул-Абидин в книгата си "Кебаир ве сегаир" казва: "Извършването на фарзовите (задължителните) намази преди или след предписаните им времена [като се следват календарите, които дават грешни времена] е голям грях."

Ислямските експерти по астрономия, чиито имена и трудове запълват томове книги, са потвърдили информацията, съобщена от Ислямските учени чрез Куран-и керим и хадис-и шериф, от безбройните наблюдения на небесното кълбо на признаците, свързани с времената за намаз и чрез прецизни изчисления, придобитите знания ги поместили в ценни книги, които оставили като наследство за нас. Те също така са известили методите за изчисление и правилата за определяне на времената за намаз и орудж. Тези методи и правила се използвали в продължение на векове. Те не са оставили никакво основание за въпроси или съмнение. Календарите и уеб сайтовете, които публикуват правилните времена за намаз и орудж са изчислени по тези методи и правила.

В случай, че времената за намаз и орудж са различни, поради необходимостта ибадетите (поклоненията) да се извършват в правилните времена, то указанията на Ислямските учени категорично са правила и предписания. Истината е само една. А критерият за истината са методите и правилата съобщени от Ислямските учени. Ако времената се изчисляват съгласно тези методи и правила, то ще бъдат намерени точно същите времена - това е научен факт. Ако тези методи и правила наистина се

следват без никакво отклонение и коментари, изчисленията ще бъдат верни; а чрез разказване на някаква точна информация, но после добавяйки лична преценка, коментари, мисли или мнение, определено това ще доведе до грешни резултати.

Намазът, за да бъде сахих (действителен) е задължително (фарз) да се изпълни в определеното време и без никакво съмнение да се знае, че е извършен в посоченото време. На 342 страница в книгата "Редд-ул-мухтар" на Ибни Абидин, отпечатана през 1307 г. по хиджра от Матбаа-йи Амира и на четиридесета страница на 2-ро издание на нейния превод от Ахмед Давутоглу, и в книгата "Фетх-ул-Кадир" е записано следното правило от фъкха: "Намазът за да бъде сахих (действителен) е задължително (фарз) да се изпълни в определеното време и да се знае, че е кланян в посоченото време. Ако намаза се кланя, като се има съмнение относно настъпване на времето и по-късно, ако се разбере, че е извършен в посоченото време, този намаз не е сахих." Ибни Абидин в обяснението си добавя: "Това се предава също в "Нур-ул-изах" и другите книги. Така се казва също в глава намеренията на "Ел–ешбах"." Освен това, по същия начин правилото е записано в шафитската книга "Ел-Енвар", в тълкованието на маликитската книга "Ал–Мукаддеметюл-иззиййе" и "Мизан-ул-Кубра".

Времената за намаз, които ние публикуваме на нашите интернет страници и Календар Тюркие, на различни езици, са времената на четирите верни мезхеба.

a) Между ханефитския мезхеб и другите три правилни мезхеба има разлика само в намазите Аср (икиндия) и Иша (ятсия). Тази разлика е само в иджтихада на хазрети Имам-и А'зам "рахметуллахи теаля алейх". Имам-и А'зам "рахметуллахи теаля алейх" е направил иджтихад за намазите Аср и Иша да бъдат кланяни във вторите им времена - Аср-и Сани и Иша-и Сани. Времето Зухр (обяд) продължава до Аср-и Сани, т.е., когато сянката на предмета стане два пъти колкото неговата големина. Първото време е в съответствие с двамата имами и другите три мезхеба, а второто време е според Имам-и А'зам. Тъй като всички времена, които публикуваме са в съответствие с първият иджтихад, т.е. според двамата имами и другите три мезхеба, това са времената за намаз на четирите правилни мезхеба.
б) Времето на намаза Иша (ятсия) според Имамейн започва с "Иша-и-еввел" - тогава, когато червенината на видимия хоризонт на запад изчезва. Според Имам-и А'зам започва с "Иша-и-Сани" – тогава, когато белотата на видимия хоризонт изчезва.

в) Тъй като имамите на ханефитския мезхеб хазрети Имам-и Ебу Юсуф и Имам-и Мухаммед, съобщават едно и също време за "Аср" (икиндия) и "Иша" (ятсия) като останалите три мезхеба, и тъй като ние изчисляваме времената според тези двама имами, то всички наши изчисления, които публикуваме съответстват с времената за намаз на всичките четири правилни мезхеба.

г) С други думи, всички времена за намаз на нашите интернет страници www.namazvakti.com и www.turktakvim.com, и в Тюркийе Таквими (Календар Тюркие), изчислени от Дирекция изчисляване на времената, са времената за намаз на четирите правилни мезхеба. Всички последователи на мезхебите

Хенефи, Шафи'и, Малики и Ханбели трябва да използват тези времена за намаз.

Ако издателите на календари, които публикуват различни времена за намаз и Имсак, ползват за източници книгите на Ехл-и суннитските учени и ислямските експерти по астрономия, то няма да има никакъв проблем и времената за намаз ще съвпадат с нашите. Но, ако времената не съвпадат и ако има разлики между тях тогава се подразбира, че само едни от тях са правилни. Ние настоятелно заявяваме, че нашите времена за намаз са правилни, като се позоваваме на Ислямските учени и ислямските експерти по астрономия и дори съобщаваме имената и номера на страниците на техните трудове. Ние публикуваме тези времена не поради нашите собствени идеи, мнения, размисли и коментари, а чрез изчисления съгласно методите и правилата, разказани и съобщени от Ехл-и суннитските учени и книгите на ислямските експерти по астрономия, прилагани повече от 1400 години, без да претърпяват никакви промени. Когато указанията на тези учени се приложат, разликите ще се премахнат и ще се постигне единодушие в истината.

3. Въпрос: Може ли времената за намаз да се променят, поради трудностите и нуждите на хората?

ОТГОВОР:

В някои календари се казва: "За да се премахнат трудностите на населението в регионите и да се помогне на хората да извършват ибадетите (поклоненията) по-лесно, ние упражнявайки правото на преценка (въпреки че е настъпило времето)…", така направените от тях изчисления, позовавайки се на улеснението, каквито не са посочени в нито една книга на ислямските учени и ислямските експерти по астрономия, чрез премахване на истинските времена Иша (ятсия) и Имсак, правят намазите и оруджа на мюслиманите невалидни (фасид).

Ибадетиде не могат да бъдат адаптирани към традициите. Те не може да се променят според обичаите. Традициите трябва да бъдат адаптирани към исляма и това е много лесно.

Така, както не може да се каже, че харама ще стане халял ако се извърши с добри намерения, също така времената на намаза Иша и започването на оруджа, не могат да бъдат променяни с думите "... чрез отчитане на трудностите и нуждите на работници, студенти, държавни служители, занаятчии и т.н ... ", с намерение да се помогне на тези хора.

Дали ибадетите (поклоненията) ще бъдат сахих (действителни) или не, зависи от спазването на техните условия. За ибадетите намаз и орудж е условие и фарз (заповед) да се следват правилните времена. Също така е предписано с НАСС (Куран-и керим и хадиси-и шериф). Извършване на намазите преди или след предписаните им времена е харам. Такива ибадети извършени преди или след техните правилни времена стават фасид (невалидни).

Въпреки, че в раздел "ОБЯСНЕНИЕ" в началото на някои календари, издавани в Европа, САЩ и т.н., се казва:

Всевишния Аллах казва: "Без съмнение, намаза е предписание в определено време." (Ниса 4/103)" и с изявления като: "Поради тази причина е недопустимо да се извършват намазите, преди техните времена и не е позволено да изоставят след техните времена", и въпреки че те съобщават, че извършването на намазите преди и след тяхното време не е джаиз (не е допустимо), основавайки се на НАСС (Куран-и керим и хадиси-и шериф), то направените от тях изчисления са в разрез с тези правила, които са съобщени от НАСС (Куран-и керим и хадиси-и шериф). Тъй като най-важното задължително условие за валидността на ибадетите намаз и орудж е "времето", с направените промени то се елиминира и те не са сахих (валидни).

В коментара "Дюрер-ул хуккам" се казва: "Правилата произтичащи от обичаите и традициите могат да се променят с промяната на времето. Но правилата, които произлизат от НАСС (Куран-и керим и хадис-и шириф) не се променят във времето." По същия начин, в тридесет и девета глава на "Меджелле", и в коментара и, се казва: "Правила се променят във времето. Правилата произтичащи от обичаите и традициите могат да се променят. Но правилата, които произлизат от НАСС, никога не се променят във времето." Времената за намаз произлизат от НАСС (Куран-и керим и хадис-и шириф). Така че, те никога не се променят.

Хората, които изказват думи като: "няма затруднение в религията, има улеснение", изоставят много фарзове.

стинският смисъл на тези думи е, че е лесно да се изпълнят всички заповеди на Аллаху теаля, Той не е заповядал нищо трудно. А не както говорят някои със слаба вяра, че Аллаху теаля прощава нещата, които са трудни за нефиса (егото) и че всеки трябва да прави това, което е лесно за него. Това не означава, че Той [Аллаху теаля] е състрадателен и ще прости на всички.

В случай на затруднение, когато Иша (ятсия) става късно и Имсак става рано, правилата съобщени от ислямските учени, не са за да се променят времената в зависимост от желанието на хората и да се правят ибадетите лесни и удобни, а за да се използват улесненията съществуващи в религията. Това е смисълът на думите, че няма затруднение в религията. С други думи, това означава Аллаху теаля повелява улесненията. Но, това не означава, че всеки трябва да прави това, което му харесва, и да не прави това, което идва трудно за нефиса.

Трудностите и проблемите при изпълнение на ибадетите, с които хората се сблъскват докато са на работа, увеличат много славата и ценността на ибадета. Начинът на живот, като например работа, почивка, спане и нужди за дома, трябва да организират според часовете. Времената за намаз трябва да са основата на този ред. Да се направи това е едновременно лесно и много ценно, както е обяснено по-долу. Мюслиманите са отговорни за изпълнението на техните ибадети така като съобщават Ислямските учени.

Последователите на Ахкям-и ислямиййе (Правилата на исляма) са като тези бижутери, които се занимават с прекрасни диаманти и скъпоценни камъни. Тяхната работа е по-малко, но приходите са огромни. Понякога за един час работа се получава заплата за стотици хиляди години. Причината

за това е, че деянието съответстващо с Ахкям-и ислямиййе е приемливо и харесвано от Аллаху теаля.

КАЛЕНДАР ТЮРКИЕ ДИРЕКЦИЯ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕНАТА Нашият адрес на електронна поща: info@turktakvim.com