Разяснения относно правилното време Имсак

Времената за намаз и орудж, които се изготвят от "Календар Тюркие" и се публикуват в интернет страниците, не са претърпели никакви изменения и дават възможност да се узнаят точните и правилни времена за намаз, като не са променяни данните за времето Темкин и данните за ъгъла на надморска височина на Слънцето от шериатския хоризонт. Тези данни играят важна роля в правилното определяне за изчисленията на времената за молитва. В четирите мезхеба времето Имсак започва в края на нощта по шериата. С други думи тя започва в момента, когато се появи белота в една точка наречена "Фаджр-и садък" на източния видим хоризонт. И оруджът започва в този момент. Т.е. когато горната част на слънцето се приближи на 19 градуса до видимият хоризонт.

Ахмет Зия бей, един от големите Ислямски астрономи, в книгата си "Руб -и даира" казва: "Европейците изчисляват началото на Фаджр-и садък, когато белотата напълно се разпространява върху хоризонта. Поради тази причина те вземат надморската височина на слънцето като -18 градуса. Но ние изчисляваме момента, когато белотата за първи път се появява на хоризонта. Поради тази причина, ние пресмятаме надморската височина на слънцето -19 градуса. Защото Ислямските учени съобщават, че началото на Имсак не е, когато белотата се разпространява около хоризонта, а тогава когато за първи път се появява на видимия хоризонт."

В книгата "Мухтасар илм-и хей'ет", издадена от Министерството на образованието през 1898 г. (1316 г. по хиджра), се казва: "Времето Имсак се изчислява на -19 градуса и се намира чрез изваждане на темкин от времето Фаджр." Във всички времена се използват 10 минути темкин.

В учебника "Хей'ет-и Фелекиййа", написан от Мустафа Хилми Ефенди, който е преподавател по астрономия и навигация на корабите във Военноморско училище, както и отпечатан от Министерство на образованието, при всички времена за намаз са използвани десет минути темкин и времето имсак е определено на -19 градуса.

В книгата "Руб Даире" на Кедуси се казва: "Фаджр започва, когато горния край на Слънцето достига 19 градуса до видимият хоризонт (Шерр-и хоризонт)".

Изчисленията на времето Имсак, направени от Ибни Юнус (1009 г. по миляди), са базирани на 19 градуса и са подготвени таблици в съответствие с тези стойности.

Ибни Шатир, живял през 14 век, приема за феджр височината на слънцето под хоризонта като 19 градуса и съвременника му Ал-Халили при изчисляване на таблиците се основава на тези данни. Таблиците на времената за намаз подготвени по време на Османската империя се основават на данните получени от Ибни Шатир, относно позицията на слънцето под хоризонта.

Гази Ахмед Мухтар паша пише в книгите си "Ислях-ут таквим" и "Рияз-ул-мухтар", че експертите по астрономия са съгласни и единодушни с факта, че когато слънцето е -17 градуса под хоризонталната линия започва времето Иша (Ятсъ намаз) и когато то е -19 градуса започва времето Фаджр (Имсак).

В продължение на векове Ислямските учени са единодушни, че във времето Имсак височината на Слънцето е -19 градуса под хоризонта и всички други стойности са неверни. Такава е фетвата на учените. Немуджтехидите нямат правото да променят тази фетва. Поклоненията (ибадетите), които не са извършени в съответствие с фетвата, не са сахих (валидни). По въпросите на религията, мюслиманите трябва да следват ислямските учени, а не християни или безмезхебни (ехли бидат).

Всъщност, това информира и потвърждава документа, издаден от Обсерватория Кандили на Босфорския университет (Boğaziçi Üniversitesi), №1354 от 08.07.1992г., в който се казва че за да се определят времената за Имсак и Иша (Ятсъ) намаз, са били използвани позициите на Слънцето зад хоризонта определени още преди 1400 години, и те са -17 градуса за Иша (Нощен) намаз и -19 градуса за Имсак (Фаджр). В него за периода Темкин  се казва:

"Периодът наречен Темкин: Това е сбора на видимия радиус на слънцето, хоризонталния ъгъл, който зависи от надморската височина на мястото, размера на рефракция на хоризонта и продължителността на времето за хоризонтален паралакс на слънцето.

Според изчисленията, този размер на Темкин се променя от 8 до 10 минути според определено местоположение и различните дати на годината. Поради тази причина, се превърна в традиция да приемаме Темкина като цяло 10 минути, както и че трябва да се изважда от времената за намаз (молитви) преди обяд и да се добавя към времената за намаз след обяд.

Д-р Мухаммед Иляс предоставя ценна информация за Фаджр и начертал схеми за Ислямската зора (Фаджр и Шафак) в книгата си "A modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times, Qibla". Тези писания хвърлят светлина в нашата тема: "По-рано аз също използвах по-малки градуси във Фаджр и изгрева като следвах Багви. Но по-късно, под светлината на допълнителни мои изследвания и придобити знания, разбрах, че това е погрешно. Известният Малайзийски астроном Шейх Тахир използва -20 градуса за Фаджр и -18 градуса за Иша (Ятсъ) намаз. Намирането на най-малката стойност на времето, което нарушава оруджа (постът) е много важно. Необходимо е да се постъпва много внимателно. За това е приемливо да се добавя период от 10 минути Тамкин преди началото на оруджа (постите). "

По-долу са посочени някои от документите, с техните източници, издадени от Управлението по религиозните дела (Диянет) до 1983 година, които указват необходимостта от използването на -19 градуса иртифа (надморската височина на слънцето зад хоризонта). Връзките, които все още са на разположение на официалния сайт на Управлението по религиозните дела, също са цитирани по-долу.

В първите и последните страници на календара "Таквим-и Зия", който е подготвен съвместно от експерти по астрономия и Управлението по религиозните дела, и публикуван през 1926 г., е записано: "Този календар е внимателно проверен от Висшата комисия по въпросите на  вероизповеданията, и се публикува с ратификация на Управлението по религиозните дела." В религиозните въпроси, трябва да се използват времената за намаз, които са одобрени от ислямски учени и ислямски специалисти в областта на астрономията. Елмалълъ Хамди Язър дава подробности по този въпрос в двадесет и втори брой на списанието "Себил-юр-решад".

В интерес на истината през 1958 г. Управлението по религиозните дела (Диянет) бе дал отговор на журналист с думите: "... Когато става въпрос за времето Имсак (феджр), вие казвате в статията си, че "британците, американците и французите са приели това време, когато слънцето е 18 градуса под хоризонта." Интересно, а какви поклонения (ибадети) имат тези три християнски народа в това време, че те ще приемат именно тези градуси като основа за определяне на времето Имсак. Дори това да е така, защо да се следват чужденци по този въпрос, след като тези данни, са установени в съответствие с правилата на ислямската религия от ислямски експерти по астрономия? Времето Имсак е моментът, когато белотата се появява като точка на източния хоризонт. Всички ранни ислямски учени астрономи приемат, че това е моментът, когато слънцето е 19 градуса под хоризонта. Това означава, че времето прието от ислямските астрономи е -19  градуса, а не -18. Времената за намаз трябва да се изчисляват в съответствие с тези градуси и изчисленията в нашите календари се основават на тази методика.” След това на журналиста бе изпратено приложение с окончателни разчети на времето Имсак, изчислено чрез логаритмични и тригонометрични формули  и включено време Темкин.

Времената Имсак, публикувани в "Календар Тюркие" и на нашите интернет страници са изчислени по същия начин, както е споменато тук, като се използва височината от 19 градуса под хоризонта и като се добавя времето Темкин.
Никой не е променял времето Темкин и надморската височина на слънцето зад хоризонта до 1983 г. Всички учени, евлии, Шейх-ул Ислям, мюфтии, всички мюслимани векове на наред са кланяли намазите и са започвали оруджа в шериатските им времена. Дори и сега, всички мюслимани не трябва да отделят това общо съгласие (единодушие) на мюсюлманите (Иджма-и Мюслимин).

В отговор, на въпрос на читател даден от Управлението по религиозните дела с дата 13.08.2010 г. се казва:
Времената за намаз, особено момента, когато ъгъла на слънцето приближава хоризонта при определяне на времената за "Иша" (Ятсъ) намаз и Имсак, винаги са били основна тема на астрономите. От времето на Халифа Ме`мун (198 [813г. по миляди]) времената за "Иша" (Ятсъ) намаз и Имсак са били определени като 17 градуса за "Иша" и 19 градуса за Имсак.

В съобщение за пресата на Управлението по религиозните дела с дата 17.07.2013, публикувано на уеб сайт, http://diyanet.gov.tr/tr/icerik/basin-aciklamasi/8204?getEnglish=8204, се казва:

"Със заповед на председателя на Управлението по религиозните дела Ахмет Хамди Аксеки, през 1949 г. комисия, оглавявана от проф. Фатих Гьокмен и съставена от Кямил Мираш, мюфтията на Истанбул Йомер Насухи Билмен, мюфтията на Ейюп Исмаил Хабиб Ерзен и Муваккът Юсуф Зия Гьокче, решава при изчисляване на времето Имсак, за основа да се взема 19 градуса."

Пак от същия сайт, http://www.adanamuftulugu.gov.tr/?Syf=18&Hbr= 13576;

"... С цел да се действа по-предпазливо, някои ислямски държави и мюслимански общности, като основа за техните изчисления на времето Имсак, вземат ъгъла на височина на слънцето 19 градуса. Всъщност, в Месджид-и Харам и Месджид-и Неби, двете най-свещени места за мюсюлманите, се прилагат същите изчисления. "

На среща с участие на служители на Диянета и представители на издателства на календари, провеждана от Управлението по религиозните дела е подписан меморандум от всички, включително ръководителя на секция за календари и експертен орган на управлението Ариф Чьоклу. Меморандумът документира, че всички одобряват при изчисляване на времето Имсак за основа да се вземат 19 градуса и че в Турция е нужно да се прилага продължителност на Темкин от 10 минути.

В резултат на всички тези източници и доказателства, се стига до извода че:

Времето Имсак да се изчислява без да се включва времето Темкин и когато ъгълът на надморска височина на слънцето под хоризонта е  -18 градуса е невярно, грешно.

Времената изчислени с тези две грешки - ъгъла на надморска височината на слънцето под хоризонта -18 градуса и премахване напълно  периода на Темкин, прави около 15-20 минути разлика във времената на Имсак (в страни, които са разположени между паралелите 36-42 градуса като Турция) и времето на поста (оруджа) започва около 15-20 минути по-късно от правилното време Имсак, по този начин оруджа става недействителен и трябва да се направи каза.

На интернет страниците и в календарите (теквимите), които известявят грешно времето Имсак, се срещат обяснения като това: "Когато през 1982 г. от времето Имсак бе премахнат периода на Темкин, в съответствие с ислямския принцип на улесняване на поклоненията, 18 градуса се прие като научен критерий, вместо 19 градуса", така се опитват да променят указанията на ислямските учени. Защото:

Със субективния израз: "в съответствие с принципа на улесняването" променяйки ъгълът на надморска височина на слънцето под хоризонта от 19 на 18 градуса и премахвайки периода на Темкин, така правят невалидни действителните времена на Имсак и представят грешни времена на Имсак.

Принципът на улесняване не означава: "направи всяко нещо, което ти хареса", или "прави това, което ти е лесно", а тъкмо обратното, това означава да се използват улесненията указани в религията. Те са обяснени и определени като такива от Ислямските учени в своите ценни книги.

Признаците на Имсак и времената за намаз се определят от НАСС (Куран-и керим и хадис-и шириф). Ислямските учени ги обясниха, а ислямските астрономи изчислиха времената за намаз съгласно тези указания. Те са фиксирани като надпис върху мрамор и се практикуваха в продължение на векове и не са се променяли до 1983 година.

В коментара "Дюрер-ул хуккам" се казва: "Правилата произтичащи от обичаите и традициите могат да се променят, когато времената са се променили. Но правилата, които произлизат от НАСС (Куран-и керим и хадис-и шириф) не се променят."

По същия начин, в тридесет и девета точка на "Меджелле", и в своя коментар, се казва: "Правила се променят във времето. Правилата произтичащи от обичаите и традициите могат да се променят. Но правилата, които произлизат от НАСС не се променят."

Така че, оруджа държан в тези грешни времена на Имсак, променени  през 1983 г. използвайки израза "принцип на улесняването" и по този начин премахвайки истинските времена на Имсак, става невалиден (фасид).

Както се съобщава в книгите на ислямските учени, и е записано в (Дурр-и йакта), че оруджа (постите) и акшам намаз (вечерната молитва) на онези, които се отложили времето Имсак с 3-4 минути и тези, които са  прибързали 3-4 минути преди залеза, стават невалидни (фасид).

Тези оруджи (пости), които са извършени при спазване на доказаното тук грешното време на Имсак, непременно трябва да бъдат направени каза (да се наваксат).

КАЛЕНДАР ТЮРКИЕ
ДИРЕКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕНАТА

Нашият адрес на електронна поща: info@turktakvim.com