جدول عیار ساعت اذانی

جدول عیار ساعت اذانی

در جاهایی مانند استانبول، طرابزون، مادرید و نیویورک که درجهٔ عرض آنها ۴۱+ درجه باشند، عیار ساعت اذانی، هر شام در ساعت ۱۲، بمقدار دقیقه ایکه در جدول زیر ارائه شده است، تعدیل و تصحیح کرده می شود.

برای اینکه ساعت محلی، یعنی ساعت اذانی، هر شام در وقت غروب ساعت ۱۲ را نشان دهد، باید هر شام، عیار ساعتها را به اندازه ای تغییر داد که روزها، شب ها را تغییر می دهد. اگر تقویمیکه مقدار دقیقه ای را که مدت روزها، اوقات نماز شام را تغییر می دهد نشان بدهد، در دسترس موجود نباشد، عیار روزانه وقت شام در ساعت اذانی، برای استانبول و درجه های عرضیکه به این نزدیک باشد، روزانه نظر به جدول فوق تنظیم کرده می شود. در محل های نقطه گذاری شده، این عیارها انجام داده نمی شود.