وقت نماز شام (مغرب)

وقت نماز شام (مغرب)
 بعد از ناپدید شدن خورشید شروع شده، تا به هنگام به سیاهی گرائیدن شفق، یعنی تا به ناپدید شدن سرخی هوا ادامه می یابد.