خوانندگان گرامی

جمره ها

جمره، عبارت از افزایش گرما می باشد که، نزدیک به بهار، به فاصله های هفت روزه ابتدا در هوا، بعد در آب و در نهایت در خاک بمیان می آید. جمره بمعنی قطعه سوخته ذغال، بمعنی گدازه (اخگر) می باشد.

افتادن جمره ها نظر به روزهای قاسم انجام میگیرد. جمره اول، به هوا، در یكصد و پنجمین روز قاسم [در ۲۰ فبروری (فوریه)]، جمره دوم، به آب، در یكصد و دوازدهمین روز [در ۲۷ فبروری (فوریه)]، جمره سوم، به خاک، در یكصد و نوزدهمین روز [در ۶ مارچ (مارس)] می افتد.

جمره ها، مژده دهنده شروع به گرمی گراییدن هوا و پشت سر گذاشتن روزهای سرمای زمستان می باشد.