وقت ضحوهٔ کبریٰ
وقت ضحوهٔ کبریٰ
 وقت ضحوهٔ کبریٰ، آخرین وقت نیت کردن به روزه می باشد. وقت ضحوهٔ کبریٰ، نصف مدت روزه، یعنی نصف مدت روز شرعی است که، قبل از وقت زوال می باشد. روز شرعی، مدت زمان بین وقت امساک و وقت شام (مغرب) می باشد. یعنی وقت ضحوهٔ کبریٰ، نصف وقتی است که از امساک تا شام (مغرب) می باشد. از غروب آفتاب روز قبلی تا به وقت (ضحوهٔ کبریٰ) روز روزه، قلباً نیت کردن به روزه رمضان، فرض است. زمان نیت روزه نذر و صدقه که اگر روز معین و معلوم باشد نیز، اینگونه است. به روزه های قضا و کفارت و به روزه های نذر ویا صدقه ایکه معین و معلوم نباشد، بعد از فجر (وقت امساک) نمی توان نیت کرد.