روز جهانی قبله

روز جهانی قبله

برای تصحیح خطاهاییکه در تعیین جهت قبله به نظر می خورد، روزهای ۲۸ می (مه) و ۱۶ جولای (ژولای) بنام روز جهانی قبله تجلیل میگردد.

خورشید در یک سال دو بار کاملاً در بالای کعبهٔ شریف قرار میگیرد. در این دو وقت، در هر کدام جای دنیا، کسیکه به طرف خورشید متمایل شود، در عین حال بطرف کعبهٔ شریف (قبله) متمایل شده است. به اینصورت می توان جهت قبلهٔ یک محل را براحتی تعیین نمود.