خوانندگان گرامی

اربعین و خمسین

به چهل روز مابین روزهای ۲۲ دسمبر (دسامبر) الی ۳۰ جنوری (ژانویه)، اربعین گفته می شود. روز ۱۸ جنوری (ژانویه)، سردترین روز موسم قبول کرده می شود. در روز ۳۰ جنوری (ژانویه) اربعین پایان یافته، در ۳۱ جنوری (ژانویه) نیز خمسین شروع می شود. سرمای موسم زمستان، به دو دورهٔ ۴۰ و ۵۰ روزه جدا می شود. به اولینش اربعین (زمهریر) به دومینش خمسین می گویند. در عربی اربعین بمعنی ۴۰، و خمسین بمعنی ۵۰ می باشد. همچنین، در مصر، به بادهای گرم نیز خمسین گفته می شود که از ماه مارچ (مارس) تا ماه می (مه) می وزد و بنام سموم ویا سام یاد می گردد. این بادها پنجاه روز طول می کشد.