امساکيه های متفاوت
امساکيه های متفاوت
تذکر مهم؛
اوقات نماز و روزه که در اين امساکيه موجود است، از کتاب (المشيخة الاسلاميه) که عاليترين مقام علمای عثمانی ميباشد در تقويمی که بنام (علميه سالنامه سی) برای ۱۳۳۴ هجری [۱۹۱۶م.] آماده کرده و از کتاب (اوقات شرعی مخصوص به ترکيه) رصدخانه قنديللی دانشگاه استانبول با تاريخ ۱۹۵۸م. و بشمارهٔ ثبت ۱۴، گرفته ايم.
برای اوقات همانند، در تقويم ضيا سال ۱۹۲۶ ميلادی چنين ميگويد که: (اين تقويم، از طرف هيئت مشاوره رياست امور دينی تدقيق شده و با تصديق رياست جليه طبع گرديده است).
اوقات نماز و روزه ای را که از طرف علمای هيئت و علمای اسلام تصديق شده است بايد بکار برد.
در بين هيئت علمی تهيه کنندگان تقويم ترکيه، مفتی ها و متخصصان محاسبه اوقات نماز نيز موجود می باشد. اين هيئت با استفاده از جديدترين تجهيزات الکترونيکی اوقات نمازی را که علمای اسلام و علمای هيئت بيان فرموده اند بدست آورده اند. همه علمای دين و اولياء و شيخ الاسلام ها و مفتی ها و همه مسلمانان در طول اعصار نمازهای خود را با اين اوقات شرعی بجای آورده اند و روزه های خود را با تابع شدن به اين اوقات شرعی گرفته اند. در تقويم هايمان اوقات نماز و روزه بطور صحيح بيان شده و هر مسلمان بايد از اين اجماع مسلمين پيروی کند.
دقت: وقت امساک، وقت شروع به روزه است. در هر جای ترکيه، نماز صبح ۱۵ دقيقه بعد از امساک ادا کرده ميشود.
در وقت ساعت قبله، رو بآفتاب ايستادن همانا رو به قبله ايستادن است.
مديريت محاسبه تقويم ترکيه
آدرس ای ميل ما: bilgi@turktakvim.com