وقت نصف شب

وقت نصف شب:

شب شرعی، زمانی است که از غروب تا به فجر ادامه می نماید. یعنی، زمان مابین وقت شام که وقت غروب خورشید است تا به وقت امساک می باشد. زمان مابین این دو وقت (وقت امساک و وقت شام) به دو تقسیم گردیده بعداً این مدت (مدت بدست آمده) به وقت نماز شام علاوه کرده شود ویا این مدت، از وقت امساک کسر کرده شود، نصف شب بدست می آید. بعضی علمایی هستند که می گویند: «در مذهب شافعی وقتِ آخرِ نماز خفتن (عشاء)، تا نصف شب شرعی می باشد.» نظر به قول اینها نماز خفتن (عشاء) را بعد از نصف شب شرعی ادا کردن جائز نمی باشد. اما در مذهب حنفی مکروه می باشد.