خوانندگان گرامی

روزهای خضر و قاسم

یک سال، بنام روزهای خضر (موسم سبز) و روزهای قاسم، به دو قسمت جدا می گردد. در روز ششم ماه می (مه) با روزهای خضر، تابستان شروع می شود و ۱۸۶ روز ادامه یافته در روز هفتم نوامبر پایان می یابد. روزهای قاسم نیز، در هشتم ماه نوامبر شروع می شود، در سالهاییکه ماه فبروری (فوریه) ۲۹ روز باشد ۱۸۰ روز طول می کشد، در سالهای دیگر ۱۷۹ روز طول می کشد و در روز پنجم ماه می (مه) پایان می یابد.

روزهای خضر دورهٔ تابستان را، روزهای قاسم نیز دورهٔ زمستان را نشان می دهد. چند روز بعد از شروع روزهای قاسم، روزهای گرم که بنام «پاسترمه یازی» یاد میشود، می آید و در عقبش، سرماهای دوره زمستان شروع می گردد.