برای هر درجه عرض، جدول ارتفاعات نماز عصر

برای هر درجه عرض، جدول ارتفاعات نماز عصر

مثلا ً؛ بدليل اينکه در استانبول در ۲فبروری (فوريه) ميل شمس ۱٦– درجه و ٤۸ دقيقه ميباشد، غاية الارتفاع، (۳۲ درجه و ۱۲ دقيقه = ۱٦– درجه و ٤۸دقيقه + ٤۹ درجه) بوده، کوتاهترين سايه چوب عمود يک متری، ۱٫٥۸ متر و سايه عصر ۲٫٥۸ متر و ارتفاع عصر ۲۱ درجه و ۲۰ دقيقه ميشود. فضل دائر بتوسط ماشين حساب، ۲ ساعت و ٤۱ دقيقه يافته ميشود. وقت عصر، با ساعت اذانی ۹ ساعت و ٤۲ دقيقه و با ساعت مشترک ۳ ساعت و ۰۹ دقيقه ميشود. زيرا، تعديل زمان ۱۳– دقيقه و ۳۹ ثانيه ميباشد. بدون استعمال از جدول فوق نيز، به اشارات ماشين حساب Privileg، با انگشت فشار داده شود، ارتفاع خورشيد در عصر اول، ۲۱ درجه و ۸ دقيقه ميشود. يا اينکه در ربع دايره، هنگاميکه خيط [خيط: بمعنای نخ می باشد. طول اين نخ، از نصف قطر (شعاع) ربع دايره قدری زيادتر است. يک نوک اين نخ از سوراخی که در مرکز ربع دايره می باشد گذرانيده شده است. نوک ديگرش به يک حلقه آهنی و يا به يک انگشتر، بند کرده شده، کشيده می شود. (نخ سفت کرده می شود.)]، در روی قوس ارتفاع به رقم غاية الارتفاع آورده شود، رقمی که خيط، در قوس (ظل مبسوط) برخورد ميکند، درازی سايهٔ فئ زوال ميشود.