وقت نماز عصر (عصر اول، عصر ثانی)

وقت نماز عصر
به نماز عصر، عصر اول نیز گفته می شود. نظر به قول دو امام (امام ابویوسف و امام محمد)، زمان زمان شروع وقت نماز عصر می باشد. در سه مذهب دیگر نیز اینگونه است. این، شروع آنوقتی است که، سایهٔ هر چیزی، علاوه بر طولیکه در وقت زوال دارد، به اندازهٔ قد خودش دراز می شود.

وقت عصر ثانی
 نظر به قول امام اعظم، زمان شروع وقت نماز عصر (دیگر) می باشد. این زمان، شروع آن وقتی است که، سایهٔ هر چیزی، علاوه بر طولیکه در وقت زوال دارد، به اندازهٔ دو برابر قد خودش دراز می شود.