خوانندگان گرامی

وقت اصفرار

در هنگام طلوع آفتاب و هنگامیکه آفتاب در وسط آسمان است و در هنگام غروب آفتاب، ادای هر نوع نماز تحریماً مکروه می باشد. طلوع آفتاب، بمعنی مرتفع شدن خورشید تا بوقت اشراق، یعنی تا بوقت نماز عید می باشد. غروبش نیز، زمان گذشته از شروع به زردی گرائیدن نور خورشید تا به غروب آن می باشد. به وقت شروع این زمان، اصفرار شمس گویند.

زمان ما بین اصفرار شمس و غروب خورشید، از زمان ما بین طلوع خورشید و اشراق به اندازهٔ زمان تمکین کوتاه می باشد. بدون عذر به تعویق انداختن نماز عصر، گناهی بزرگ است. اما، اگر به تعویق افتاده باشد، نباید ترک کرد، محققاً باید ادا کرد. هنگامیکه از مجموع وقت غروب و طلوع، زمان اشراق کم کرده (عمل تفریق ریاضی)، تمکین علاوه (افزوده) گردد، وقت اصفرار یافته می شود.
تذکر: اوقات امساک که در تقویم ما موجود است، زمان شروع کردن به روزه می باشد. نماز صبح ۲۰ دقیقه بعد از این وقت (امساک) می تواند ادا کرده شود.