وقت اصفرار شمس
وقت اصفرار شمس
 ادای نماز در حین غروب خورشید تحریماً مکروه، یعنی وقتِ حرام می باشد. مدت زمانی است که بعد از به زردی گراییدن خورشید، هنگامیکه کنارهٔ جلوی (پایینی) خورشید به خط افق ظاهری به مقدار قد نیزه نزدیک گردد یعنی وقتیکه مرکز خورشید از افق حقیقی به ارتفاع ۵ درجه بیاید، شروع می شود و تا به غروب آفتاب ادامه می کند. یعنی مدت زمانی است که در یک هوای صاف و براق (باز)، از وقت شروع به زردی گراییدن خورشید ویا جاهاییکه به آن روشنایی و نور بیاید به اندازه ایکه قابل نگاه کردن گردد، شروع می شود و تا به وقت غروب آفتاب ادامه می نماید. به این وقت، زمان اصفرار شمس گویند. کسانی که نتوانسته اند نماز عصر (دیگر) را ادا کنند، در این وقت کراهت حتماً [مطلقاً] باید فقط فرض نماز عصر را ادا کنند، نباید نماز را به قضا بگذارند.