وقت کراهت شام (مغرب) [اشتباک نجوم]:

وقت کراهت شام (مغرب) [اشتباک نجوم]:

وقتی است که بعد از فراوان شدن ستارگان، یعنی بعد از به پایین آمدن کنارهٔ عقبی خورشید به زیر خط افق ظاهری به ارتفاع ده درجه، شروع می شود. زمان مابین این وقت و وقت غروب، برای محل هایی مانند استانبول که درجهٔ عرض آنها ۴۱ درجه می باشد، در یک سال به مقدار ۵۳ الیٰ ۶۷ دقیقه تغییر می کند. نماز شام (مغرب) را، در اول وقت، ادا کردن سنت است. به تأخیر انداختن به بعد از وقت (اشتباک نجوم)، یعنی به بعد از فراوان شدن ستارگان، یعنی به بعد از پایین آمدن کنارهٔ عقبی خورشید به ارتفاع ده درجه به زیر خط افق ظاهری، حرام است. به علت مریض بودن، سفری بودن و خوردن طعام آماده شده، می توان این مقدار به تأخیر انداخت.