میل شمس (دکلیناسیون ظاهری خورشید)

میل شمس (دکلیناسیون ظاهری خورشید)

مقدارهای میل که در مقابل روزها نوشته شده است، عبارت از درجه و دقیقه هایی می باشد که در نصف شب روز قبلی، در لندن، در ساعت ۲۴ تثبیت گردیده است.

جدول میل شمس (دکلیناسیون ظاهری خورشید): بیان مقدار ارتفاع خورشید از اکوادور بصورت درجه می باشد. در طول یک سال در تغییر بوده و در هر سال در ساعت و محل مشخصی اندازه گیری شده نشر میگردد.