وقت نماز ظهر

وقت نماز ظهر
 از زمانی شروع می شود که سایه ها کوتاه گشته، شروع به دراز شدن می کند. وقت ظهر، تا به وقت عصر اول، یعنی تا به وقتیکه سایه هر چیز، علاوه بر طولیکه در وقت زوال حقیقی دارد به اندازهٔ قد خودش دراز شود ویا تا به وقت عصر ثانی، یعنی تا به وقتیکه سایهٔ هر چیز، علاوه بر طولیکه در وقت زوال حقیقی دارد به اندازهٔ دو برابر قد خودش دراز شود ادامه می یابد. اولینش نظر به قول دو امام و سه مذهب دیگر بوده، و دومش نظر به قول امام اعظم می باشد.