خوانندگان گرامی

شکر و سپاس مر خدائی را که در جهت خدمت باسلامیت و انسانیت طبع و نشر تقویم را بزبان فارسی برای ما احسان فرمود.

معلومات دینی که در این تقویم درج شده است، بدون کوچکترین دخل و تصرف، صرفا از کتابهای علمای بزرگ اسلام اخذ شده است.

بهمین منظور است که محتویات تقویم بمثابه خزینه علم می باشد.

اوقات نمازیکه درین تقویم موجود است، از طرف یک هیات متخصص تهیه شده است.

محاسبه اوقات نماز به اصول و قواعدی تهیه شده است که از جانب علمای دین و هیات شناسان اسلام  عبرالقرون، بیان و استعمال گردیده است.

بمناسبت درج مألهای بعضی آیات و احادیث شریف و نوشته های دینی و اسامی متبرکه در برگهای تقویم متمنی است از به زمین انداختن آنها جدا خودداری شود.

روزها و شبهای مبارک از یک روز قبل در صفحه تقویم بیان شده و معلومات در این زمینه (روزها و شبهای) متبرکه در آخرین برگ تقویم موجود میباشد.

وقت اعلام شده ساعت قبله در تقویم رو بآفتاب ایستادن همانا رو به قبله ایستادن است.

روز اول اعیاد فطر و قربان بجای ساعت قبله وقت نماز عید نوشته شده است.

عمری در کمال آسایش و حضور برای همه استفاده کنندگان را از خداوند متعال خواهانیم. از خوانندگانیکه با توصیه و دعاهایشان به ما کمک می کنند اظهار سپاسگذاری میکنیم.

تقویم ترکیه

آدرس:
İhlas Holding Merkez Binası
Takvim Hazırlama Servisi
29 Ekim Cad. No:23 34197
Yenibosna – İstanbul / Türkiye

آدرس اینترنتی:
برای تقویم: http://www.turktakvim.com
ای میل: bilgi@turktakvim.com
برای اوقات نماز: http://www.namazvakti.com
ای میل:bilgi@namazvakti.com