خوانندگان گرامی

تعدیل زمان

به يک قسمت از ۲٤ قسمت روز خورشید حقيقی، يک (ساعتِ خورشید حقيقی) گويند. طولهای اين واحدهای ساعت نيز هر روز متفاوت است. برای اينکه با استفاده از دستگاه های ساعت، مقدارهای زمان اندازه گيری شود، لازم ميآيد که واحدهای زمانی انتخاب شده، يعنی طولهای روز و ساعت هر روز يکسان باشند. برای اين، (روز خورشید وسطی) در نظر گرفته شده يعنی فرض و قبول شده است. به يک قسمت از ۲٤ قسمت اين روز خورشید وسطی (ساعت وسطی) گفته شده است. ابن عابدين، در باب حيض، به اوّلی ساعت (معوّج)، به دوّمی ساعت (معتدل) ويا ساعت (فلکی) ميگويد. طول روز وسطی، متوسط طولهای روزهای حقيقی خورشيد است که در ظرف يکسال موجود ميباشد. بدليل اينکه در يک سال مداری ۳٦٥٫۲٤۲۲۱٦ روز خورشید حقيقی موجود است، در حالتيکه خورشید وسطی، در اين قدر روز به اندازهٔ ۳٦۰ درجه راه را طی ميکند، از این بر می آید که در يک روز خورشید وسطی، به اندازهٔ ٥۹ دقيقه ۸٫۳۳ ثانيه یک قوس را طی ميکند. خورشید که هر روز اين قدر راه ميرود، در مستوی استوا، در زمانی که کوتاهترين روز باشد، همراه با خورشید حقيقی، شروع به حرکت کنند. اولاً، خورشید حقيقی از اين پيشتر ميرود. روز خورشید حقيقی، از روز خورشید وسطی کوتاهتر ميشود. تا وسط فبروری (فوريه)، تفاوت بين دو خورشيد هر روز بيشتر ميشود. بعد ازين، سرعت خورشید حقيقی کم شده، در وسط اپريل (آوريل) به يکديگر ميرسند. بعد ازين، از خورشید وسطی عقب ميماند. در وسط ماه می (مه)، سرعتش بيشتر شده و در وسط جون (ژوئن)، دوباره به يکديگر ميرسند. بعداً، از خورشيد وسطی به پيش ميرود. در وسط جولای (ژوئيه)، سرعتش کم شده، در آخر اگست (اوت) به هم ميرسند. بعد، در عقب خورشيد وسطی ميماند. در آخر اکتوبر (اکتبر) سرعتش افزايش يافته، تفاوت ما بين شان شروع به کاهش ميکند. در جاييکه به حرکت شروع کرده بودند، دوباره به يکديگر ميرسند. برای حساب کردن اينکه، خورشيد وسطی، تفاوتهای مسافت بين اين دو خورشيد را در چند دقيقه طی ميکند از قانون کپلر [ستاره شناس آلمانی کپلر [KEPLER] وفات ۱۰٤۰ هجری [۱٦۳۰م.]] استفاده ميشود. به فرق های زمانی يک روزهٔ بين دو خورشيد، (تعديل زمان) گفته شده است. اگر خورشيد وسطی در پيش باشد، تعديل زمان مثبت، اگر در عقب باشد منفی است. در طول يک سال تقريبا ً بين (۱٦+) دقيقه و (۱٤-) دقيقه تغيير مينماید. در زمانهايی که دو خورشيد به يکديگر ميرسند، يعنی در طول یک سال چهار بار صفر ميشود. در هر کدام روزی به وقتیکه نظر به زمان وسطی معلوم گردیده باشد، تعديل زمان مخصوص به آن روز بصورت الجبری اضافه کرده شود ویا کاسته شود، وقتيکه نسبت به زمان حقيقی در آن لحظه ميباشد، بدست ميآيد. [اگر تعديل زمان (+) باشد اضافه کرده ميشود، (–) باشد کاسته ميشود.]

تغييرات روزانه تعديل زمان، بين (۲۲+) ثانيه و (۳۰–) ثانيه بوده، قيمت های روزانه شان در يک سال در جدول تعدیل زمان نشان داده شده است.