جدول تعدیل زمان و میل شمس

جدول تعدیل زمان و میل شمس

جدول تعديل زمان و میل شمس

خورشيد ۱۹۸٦ ميلادی

زمان اونيورسال (گرينويچ) ساعت ۰ = (UT)

تذکر: اين ارزش ها برای سالهای ( ...،۰،۱،۲،۳= ن) ن٤ + ۱۹۸٦ ميباشد. برای ن٤ + ۱۹۸۷ ارزشهای ٦ ساعت قبلی، برای ن٤ + ۱۹۸۸، تا مارچ (مارس) ارزشهای ۱۲ ساعت قبلی، از مارچ (مارس) به بعد، ارزشهای ۱۲ ساعت بعدی، برای ن٤ + ۱۹۸۹ ارزشهای ٦ ساعت بعدی استعمال ميشود. مثلا ً برای (۰) ژانويه (جنوری) ۱۹۸۹م. (۳۱ دسمبر ۱۹۸۸م.):

' ۰٦ ˚۲۳ – = ۲٤÷ ٦ × (( ' ۰۳ ˚ ۲۳–) – ' ۰۷ ˚۲۳–) – ' ۰۷ ˚۲۳– = ميل، ميشود.

اولين مسلمانی که ربع دايره را، يعنی آلت (دستگاه) اسطرلاب را ساخته، ارتفاع خورشيد را اندازه گيری کرده است ابراهيم فزاری بغدادی ميباشد. (زيج فزاری) و (عمل بالاسطرلاب) و (کتاب المقياس الزّوال) و ديگر کتابهايش بسيار با ارزش ميباشد. در سال ۱۸۸ [۸۰۳ م.] وفات کرده است. (کتابُ الاُسطُرلابِ) اُسبوع غرناطی که در ٤۲٦ وفات يافته است و کتاب (هداية المبتدی) علی بن احمد بغدادی که در سال ۸۰۱ [۱۳۹۸م.] در مصر وفات يافته است، بسيار با ارزش ميباشد.

زمان وسطی – زمان حقيقی = تعديل زمان

ارزشهای بالايی در لندن در ساعت صفر آنروز، يعنی در ساعت ۲٤ (در نيمه شب) روز قبلی تثبيت شده است. نظر به زمان و درجه طول مربوط، تناسب مستقيم قبول گرديده و تصحيح کرده شده استعمال ميشود. مثلا ً برای يک وقت مشترک (استاندارد) که با علامت (و) نشان داده شده، ميل که با علامت (δ) نشان داده شده است، با فرمول ۲٤ / (۱٥ / س – و) × (۱δ – ۲δ) + ۱δ = δ حساب کرده ميشود. در اينجا، ۱δ و ۲ δ، بترتيب، ميل آنروز و فردايش بوده، س = درجهٔ طول استاندارد (سر ساعت کشور) ميباشد. با علامت هايش استعمال ميشوند.