خوانندگان گرامی

جدول تمکين
جدول تمکينيکه از صفر درجه تا به شصت درجه عرض و با بيست و پنج متر تفاوت [با فاصله های ۲۵ متری]، تا اندازهٴ ارتفاع پنجصد متر حساب شده است، در پايين ميباشد.
رقمهاييکه در جدول از صفر متر تا به پنجصد متر از چپ به راست مرتب شده و با رنگ نارنجی مشخص شده و در اولين سطر قرار گرفته اند، ارتفاع ها را نشان ميدهند. رقم هاييکه از صفر درجه تا به شصت درجه بوده و در چپ، در اولين ستون قرار گرفته، از بالا به پايين مرتب شده و با رنگ نارنجی مشخص شده اند، درجات عرض را نشان ميدهند. رقم هاييکه در نقاط قطع اين دو ارزش، يعنی در نقاطيکه اين دو ارزش يکديگر را قطع مينمايند قرار دارند، از جنس دقيقه و ثانيه ميباشند. مثلا ً برای ارتفاع ۲٥۰ متر و ۲ درجه عرض، مدت تمکين ٦ دقيقه و ۲٥ ثانيه است. در جدول پايين با رنگ نارنجی نشان داده شده است.
ارتفاع (متر): مقدار بلندی بالاترين سطح يک محل از پايين ترين سطح آن محل ميباشد.

تقويم ترکيه
مديريت هيأت محاسبه اوقات
آدرس ای ميل: bilgi@turktakvim.com