Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۵ آگست ۱۴۳۴ خضر: ۱۰۵
۷ ذی الحجه ۱۴۳۹

۱۸ اگست (اوت) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۷
اسد
مرداد
۱۳۹۷
شنبه

هیچ ایام فاضل تر و عمل در وی دوست داشته تر نزد خداوند تعالیٰ از عشر ذی الحجه نیست.

(حدیث شریف)

فردا، روز مبارک ترویه میباشد.

 وفات چنگیز خان ۱۲۲۷ میلادی

شهادت سلطان ابراهیم خان ۱۶۴۸ میلادی - زمان رفتن دُرناها