Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۹ تشرین اول ۱۴۳۴ خضر: ۱۷۰
۱۳ صفر ۱۴۴۰

۲۲ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۳۰
میزان
مهر
۱۳۹۷
دوشنبه

كردن نیكیها در می بندد درهای بدیها را و صله رحم عمر را زیادت می كند و صدقه پنهان غضب خداوند را می برد.

(حدیث شریف)

مدافعه قانیژه (قانیجه) ۱۶۰۱ میلادی