Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 11 Shkurt 1433    Nëntor: 109
8 XHEMAZIJEL AHIR 1439

24
SHKURT
2018
E Shtunë

Dita 55. e vitit, Ditët e Mbetura : 310
Muaji 2., 28 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Në ditën e Kijametit pyetja e parë do të jetë besimi, pastaj namazi.
Hadithi sherif