Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 12 Janar 1435    Nëntor: 79
30 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

25
JANAR
2020
E Shtunë

Dita 25. e vitit, Ditët e Mbetura : 341
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Al­la­hu i do dhe i ndih­mon ata nje­rëz që ja­në të bu­të në sjell­je, ndër­sa ata që ja­në të ash­për nuk i ndih­mon. Hadithi sherif