Untitled Document

POČETİ SA BISMILETOM

Dobre poslove sa Bismilletom treba početi. Na Levh-i Mahfuz prvo pisanje je Bismille. Ademu alejhisselam prvo što je došlo je Bismille. Vjernici uz pomoć Bismile će preći Sirat ćupriju. Od Džennet ske pozivnice potpis je Bismille.

Značenje od Bismileta: Svakom postojećem biću njegovom održavanju, sačuvati ga od uništenja sa pomoću Allaha dželle šanuhu  ovaj posao mogu uraditi. Arifi (učenjaki) su Njega kao Boga u poznali. Alemi (postojanji) su sa Njegovim milosrđem samilost i izdržavanje našli. Grijeh koji su uradili sa Njegovim oprostom grijeha su se od Džehennema spasili.

Hadis-i šerif ovako kaže:

«Ko sa Bismilletom ne počne neki posao ostane nedovršen.»

«Pišući Bismille potrebe lako dolaze na mjesto, Allah dželle šanuhu   primi.»

«Ulazeći u kuću sejtan svama pokušava da uđe, međutim ulazeći ko prouči Bismillah šejtan kaže (Da uđem u ovu kuću nema šanse) rekavši vrati se.»

«Allah dželle šanuhu  ko počne neki posao sa Bismilom oprašta mu.»

«Koji učitej nauči dijete Bismilu, dijete učeći Allah dželle šanuhu  djeciji, majčin, očev i učiteljev ulazak u Džennet da dozvolu, potpiše senet.»

Abdulah İbni Abbas kaže, naš Pejgamber je ovako rekao:

«Prema Kur’an-i Kerimu poštovanje pokazati E’uzu učeći kao početak može i Kur’anov ključ je Bismille.»

PEJGAMBERSKE DUŽNOSTI

 Pejgamberi “alejhimussalevatu vetteslimat” su ljudi koje je Allah dželle šanuhu odobrao i poslao. Oni su poslani da pozovu svoje ummete Allahovom dželle šanuhu  putu i da ih skrenu sa progrešnog i krivog puta, na put sreće i zadovoljstva. Oni su , onima koji su slijedeli njihov poziv, dali vesele vjesti o Džennetu, dok su one, koji ih nisu vjerovali, plašili Džehennemskim azabom. Sve što su oni od Allaha dželle šanuhu  donijeli je tačno. Zadnji Pejgamber je Muhammed”sallallahu alejhi ve sellem”. Njegova vjera je ukinula i anulirala sve ostale vjere. Njegov kitab, Kur’an-i kerim je najbolji od svih prethodnih kitaba. Njegov šeriat će trajati do kijameta. Niko ga neće promijeniti. Isa alejhisselam će sići sa nebesa i slijediće hazret-i Muhammedov “sallallahu alejhi ve sellem” šeriat to jeste, biće u njegovom ummetu.