Untitled Document

GARANCIJE JERUSALEM NARODA

Emana (Garancije) koji je je Omer radijallahu anh dao stanovnicima Jerusalema.

“Ovo pismo je pismo garancije koju je vođa muslimana Abdullah Omer radijallahu teala anh dao stanovnicima Ilje (Jerusalema). Ovo pismo se odnosi na njihovu imovinu, život, crkve, djecu, bolesne i zdrave, i na sve druge nacije. Ono glasi:

“Muslimani ne smiju ulaziti u njihove crkve i ne smiju paliti i štetiti ni njihove crkve ni dijelove njihovih crkava, ne smiju prisvajati ni najmanji dio njihove imovine, ne smiju ih prisiljavati da postanu muslimani ili da promjene način obožavanja ili vjeru. Nijedan musliman im ne smije nanijeti ni najmanju štetu. Ako oni, po svojoj želji, žele da napuste svoju državu njima će njihovi životi, imovina i čast biti zagarantovani do momenta kada tamo stignu. Ako oni žele da ostanu ovdje oni će biti u potpunoj sigurnosti. Ali, oni će, isto kao i stanovnici Jerusalema, platiti harač [porez, džizju]. Ako neki od starosjedilaca Jerusalema i Vizantije žele da napuste to mjesto, zajedno sa svojim familijama i imovinom koju mogu sa sobom ponijeti, i isprazne svoje crkve i druga mjesta ibadeta (molitvi), njihovi životi, crkve, putni troškovi, i imovina, će biti zagarantovani sve dok ne dođu do svog odredišta. Starosjedioci nemaju takse do žetve bez obzira ostali oni ovdje ili otišli na neko drugo mjesto.

Ovdje su napisana naređenja Allaha azimuššana i Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem i obećanje svih islamskih halifa i muslimana.”

Potpis
Halifa muslimana Omer bin Hattab

Svjedoci: 
Halid bin Velid 
Abdurrahman bin Avf 
Amr ibnil’As 
Mu’avija bin Ebi Sufjan

KAKO BITI MUSLIMAN

 Da bi se stekla vječna sreća mora se biti musliman.  Da bi se bilo musliman nije potrebna nikakva formalnost, kao na primjer, da se ode kod muftije ili imama.  U dvanaestom poglavlju Makamat-i mazherijje piše, “Biće dovoljno reći, ‘Ja vjerujem Allaha dželle-šanuhu i Njegovog Poslanika i sve poruke koje je on donijeo od Allaha dželle-šanuhu.  Ja volim Allahove dželle-šanuhu i Resulove prijatelje i mrzim Njihove neprijatelje.’  Dužnosti alima su da dokažu dokumentima svako učenje i da (istaknu i) pokažu ajeti kerime i hadisi šerife na koje se oni oslanjaju.  Ovim nije svaki musliman zadužen.”  U Ibni Abidinovoj knjizi, na kraju poglavlja okafirovoj ženidbi, piše:  [“Starcu koji postane musliman nije uslov da se odmah sunneti.  Neki alimi su čak i rekli da je dozvoljeno ne sunetiti ga, jer sunnet ne ozakonjuje otkrivanje svojih privatnih mjesta.”  U knjigama Hadika i Berika piše, “Star ili bolestan čovjek koji je postao musliman se ne sunneti ako ne može izdržati bol.”  Doktor Nedžmuddin Arif beg 1342/1925. godine kaže u svojoj knjiziAmeli Džerrahi, koja je izdata u Istanbulu, “Jevreji sunnete svoje dječake kada imaju sedam dana ali muslimanski dječaci se sunnete u bilo kom dobu.  Mnogi hrišćani u Evropi i SAD sunnete sebe i svoju djecu zato što misle da je to dobro za njihovo zdravlje.  Ovo je takođe napisano i u knjizi Fenn-i hitan koju je napisao doktor Riza Nur beg koji je bio izaslanik Sinopa.”]